Thu thập tài liệu

Khi điều trị tại cơ sở y tế, quý khách thu thập tất cả các giấy tờ liên quan đến việc điều trị đó và giữ lại để gửi cho công ty bảo hiểm.

Gửi hồ sơ bồi thường

Sau khi đã tổng hợp tất cả các hồ sơ liên quan, quý khách gửi về công ty bảo hiểm để nhận bồi thường.

Nhận bồi thường

Nhân viên công ty bảo hiểm sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không còn các vấn đề cần phải bổ sung, chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường.


Mua bảo hiểm Bồi thường